Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł cena ze zniżką

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 19 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - doradca podatkowy, doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

PROGRAM

Zmiany VAT wynikające z najnowszego pakietu „SLIM VAT 3”

 • Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie.
 • Uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus.
 • WDT – doprecyzowanie, że w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem wykazuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego.
 • Zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla palcówek dyplomatycznych.
 • Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT.
 • Podniesienie z 500 do 10 tyś. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %).
 • Brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej.
 • Wprowadzenie przepisu o braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym.
 • Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora.
 • Brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line.
 • Zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% za błędy oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.
 • Możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.
 • Wprowadzenie zmian w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.

Krajowy System e-Faktury - co dalej w planach MF

 • kogo nowe regulacje obejmą w pierwszej kolejności,
 • zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i odbieranie faktur,
 • archiwizacja faktur w KSeF,
 • czy stosowanie KSeF będzie wymagało zgody kontrahenta i w jaki sposób pobierze on fakturę?
 • jakie rodzaje faktur będzie można wystawiać przez KSeF, a jakie nadal trzeba będzie wystawiać w dotychczasowy sposób?
 • faktura pro-forma, uporoszczona, VAT RR i korekta VAT RR oraz duplikat a nowy KSeF,
 • PEF a KSeF – czy zostaną zharmonizowane?
 • czy będzie dostępny wzór faktur?
 • termin przechowywania faktur w KSeF.

Grupa VAT

 • Kto może utworzyć grupę VAT?
 • powiązania finansowe
 • powiązania organizacyjne
 • powiązania ekonomiczne
 • W jakich przypadkach korzystne jest utworzenie takiej grupy?
 • Co powinna zawierać umowa o utworzeniu grupy VAT?
 • Jak rozliczane są transakcje wewnątrz grupy i z podmiotami spoza grupy?
 • Jak fakturować czynności wykonywane dla członków grupy VAT?
 • zasady składania JPK_VAT w grupie VAT
 • zasady prowadzenia rejestru sprzedaży i nabycia w grupie VAT
 • utrata statusu grupy VAT- konsekwencje
 • odpowiedzialność za zobowiązania grupy VAT
 • VAT-R i VAT – Z przy grupie VAT
 • najnowsze objaśnienia podatkowe Ministra Finansów dotyczące grupy VAT

Zmiany w CIT

 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego.
 • Uchylenie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy.
 • Odroczenie oraz zmiany w zakresie podatku minimalnego.
 • Nowy sposób liczenia dochodu/straty dla potrzeb podatku minimalnego.
 • Nowy sposób liczenia podstawy opodatkowania w podatku minimalnym.
 • Nowe wyłączenia spod podatku minimalnego.
 • Zmiany w zakresie podatku od przerzucania dochodów.
 • Zmiany w cenach transferowych – mniej problematyczne transakcje krajowe
 • Polska Spółka Holdingowa – czy można łatwiej skorzystać z preferencji podatkowej?

Zmiany w PIT dla płatników

 • Nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę-rewolucyjne zmiany w PIT-2.
 • Zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku:
 • nowi płatnicy podatku uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w trakcie roku,
 • nowi podatnicy uprawnieni do korzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku (np. zleceniobiorcy, wykonawcy itp.),
 • płatnicy uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę „z urzędu”.
 • Możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników ( np. pracodawców):
 • zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku osiągania przychodów u kilku płatników – sposób dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę,
 • warunki umożliwiające podział kwoty zmniejszającej zaliczkę między kilku płatników w danym miesiącu,
 • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek w 2024 r. przez pracownika prowadzącego działalność gospodarczą,
 • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez emeryta/rencistę zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę zlecenia – PIT-2 a PIT-3 i wycofanie EPD-18 – problemy podatkowe emerytów i rencistów, przykłady
 • stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku pracownika osiągającego przychody z kilku umów zawartych z tym samym pracodawcą ( np. umowy o pracę i umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą, kilku umów zlecenia zawartych z tym samym „pracodawcą”).
 • Od kiedy osoby zatrudnione będą mogły składać nowe oświadczenia PIT-2?
 • Nowa formy składania PIT-2 od 01.01.2023r.i termin obowiązywania oświadczenia.
 • Nowy wzór PIT-2 – omówienie zasad wypełniania.
 • Zmiany w stosowaniu oświadczenia PIT-2 w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia – przykład.
 • Stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę na liście płac, po zmianach od 1 stycznia 2023r. – przykłady
 • Nowe zasady składania wniosków i oświadczeń podatkowych w zakładach pracy i organach rentowych:
  • Formy składania wniosków i oświadczeń podatkowych – rodzaje wniosków i oświadczeń.
  • Termin obowiązywania poszczególnych oświadczeń i wniosków a obowiązek ich aktualizacji lub wycofania.
  • Zmiany w stosowaniu oświadczeń i wniosków podatkowych po ustaniu zatrudnienia.
  • Zwolnienie płatnika z odpowiedzialności za naliczenia zaliczek na podstawie błędnie złożonych oświadczeń przez podatnika.
  • Możliwość niepobierania zaliczki na podatek z wynagrodzenia podatnika ( np. pracownika).
  • Warunki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia.
  • Zwolnienie z pobierania zaliczki a stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę (na podstawie złożonego PIT-2).

 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 300 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 300 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 330 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close