Załącznik nr 1 do uchwały Nr 68/13/Z//2020 Zarządu Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 15 września 2020 r.

 Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych
organizowanych przez Centrum Edukacji Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

§ 1

 1. Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej kursami) jest placówka kształcenia ustawicznego pod nazwą Centrum Edukacji Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce działająca w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator posiada biuro, które obsługuje organizowane kursy, zlokalizowane
  w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 24.
 3. Godziny obsługi interesantów w biurze Organizatora podane są na stronie internetowej: http://www.bydgoszcz.skwp.pl/kontakt

§ 2

 1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej www.bydgoszcz.skwp.pl.
 2. Warunkiem udziału w kursach jest przesłanie przez uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia za pomocą poczty, faksu lub e-mailem na odpowiedni adres, telefon lub e-mail wskazany w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej albo dostarczenie jej osobiście do siedziby Organizatora.
 3. Karty zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej 3 dnia roboczego przed rozpoczęciem kursu (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora), przy założeniu, że Organizator nie zamknął  do tego dnia listy uczestników z uwagi na brak wolnych miejsc lub odwołał kurs. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionej karty zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
 4. Za skutecznie zapisanych na kurs uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy nadesłali czytelnie i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy i spełnili warunki kwalifikacyjne określone w ofercie kursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

§ 3

 1. Organizator potwierdzi udział w kursie wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji  kursu oraz informacji o płatności za uczestnictwo najpóźniej trzy dni robocze przed jego rozpoczęciem za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej lub telefonu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany: miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia.
 3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na dany kurs otrzymuje stosowną informację za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej lub telefonu.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, które nie pozwolą na prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w szczególności w przypadku wprowadzenia w przepisach powszechnie obowiązujących zakazu prowadzenia zajęć w tej formie, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu na formę
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość bez uzyskania zgody uczestników.

§ 4

 1. Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej.
 2. Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania przyjętym przez Organizatora.
 3. Czas trwania kursów określony jest w godzinach lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut.
 4. Przedpłata (zaliczka) za szkolenie powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty pierwszej raty lub całości opłaty za kurs do dnia rozpoczęcia kursu.
 5. Płatność za kurs może być dokonana przelewem, gotówką lub kartą w biurze Organizatora, bądź za pomocą systemu płatności internetowych PayU.
 6. Faktura zostanie wystawiona przez Organizatora i przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty za kurs. W przypadku uzyskania zgody płatnika faktura może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Organizator dopuszcza możliwości dokonania płatności za kurs na podstawie faktury (faktury pro-forma) wystawionej i doręczonej uczestnikowi w dniu rozpoczęcia kursu. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze. O wyborze wyżej wymienionej formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora oraz odebrać fakturę w dniu rozpoczęcia kursu.
 8. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kursy w ratach. Terminy płatności rat i kwoty ustala Organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu osoby, która uchyla się od terminowego dokonania płatności.
 10. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na ten kurs.

§ 5

 1. Uczestnik kursu ma prawo do rezygnacji z udziału w kursie. Warunkiem przyjęcia rezygnacji jest jej złożenie w formie pisemnej.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, który obejmuje powyżej 30 godzin zajęć uczestnik ma prawo do zwrotu wpłaconych środków na następujących warunkach:
 • rezygnacja złożona do 5-tego dnia przed rozpoczęciem kursu powoduje zwrot całości opłaty,
 • rezygnacja złożona od 5 dnia przed rozpoczęciem kursu do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia 17-tej godziny lekcyjnej kursu powoduje zwrot do 75% dokonanej wpłaty (proporcjonalnie do całkowitej liczby godzin kursu); opłata za pobrane materiały szkoleniowe nie podlega zwrotowi,
 • rezygnacja po wymienionych powyżej terminach nie powoduje zwrotu opłaty za kurs.
 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, który obejmuje do 30 godzin zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że powiadomił o rezygnacji z uczestnictwa w kursie pisemnie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej najpóźniej w terminie 1 dnia przed rozpoczęciem kursu.

§ 6

W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu faksem lub pocztą elektroniczną przez uczestnika prośby o zwrot. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyżej wymienionych informacji na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.

§ 7

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
 2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
 3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować  wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia kursu.
 4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

§ 8

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia kursu.
 2. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot  reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi kursu odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

§ 9

Warunkiem udziału w kursie jest wyrażenie zgody na przetwarzane danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
 3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez Centrum Edukacji Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wchodzą w życie z dniem 15 września 2020 roku.

 

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close