Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Grudziądzu zawiadamia, iż

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

odbędzie się w dniu 24 marca 2023 roku

o godz. 16.00 w pierwszym terminie, a o godz. 16.15 w drugim terminie,

w sali konferencyjnej hotelu RAD w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 144

 

                                                                                                          Zarząd Oddziału w Grudziądzu

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków (regulamin obrad przesyłamy
w załączeniu)

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad Zebrania.
 4. Wybór komisji Zebrania.
 5. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności w okresie kadencji 2019-2022.
 6. Przedstawienie projektu programu działania Koła na lata 2023-2026.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem i planem działania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i programu działania na kolejna kadencję.
 9. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej ds. absolutorium o wynikach głosowania.
 11. Komunikat Komisji Wyborczej w sprawie trybu zgłaszania kandydatów do Zarządu Koła i delegatów na XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów.
 12. Zgłaszanie kandydatów do Zarząd Koła i delegatów na XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów.
 13. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie listy kandydatów do Zarządu Koła i delegatów na XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów.
 14. Wybór Komisji Skrutacyjnej ds. wyborów.
 15. Głosowanie w sprawie wyboru władz Koła.
 16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej o wynikach wyborów do Zarządu Koła i delegatów na XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów.
 17. Ukonstytuowanie Zarządu Koła.
 18. Przemówienia końcowe i zamknięcie Zjazdu.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia:

tel. 52 348-43-77, 52 348-43-80, e-mail: biuro@bydgoszcz.skwp.pl

 

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close