Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

organizacja zawodowa zrzeszająca księgowych i prowadząca niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. szkoleniowo-statutowych

Główne zadania:

 • Prowadzenie naboru i obsługa uczestników kursów i szkoleń oraz wykładowców
 • Obsługa administracyjno-organizacyjna kursów, konferencji i spotkań dla członków
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z uczestnikami szkoleń i wykładowcami
 • Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej
 • Przygotowywanie ofert szkoleniowych
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych
 • Prowadzenie ewidencji członków
 • Prowadzenie kasy
 • Prowadzenie czytelni

 Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta
 • Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Ms Office (Word, Excel)
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • samodzielność i dobra organizacja pracy

 Mile widziane:

 • znajomość przepisów oświatowych w zakresie kształcenia ustawicznego
 • znajomość podstaw rachunkowości

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (równoważny system pracy)
 • Umowę o pracę
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

Zainteresowane osoby prosimy  o przesyłanie CV na adres mailowy: m.malowinska@bydgoszcz.skwp.pl, lub na adres: 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 24.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Nabór zgłoszeń trwa do 15 marca 2020 r.

W przesyłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 19.09.2019 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)".

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników

 • Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział), ul. Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz.
 • W Oddziale powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym ADO zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 • Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a konsekwencją ich niepodania skutkować będzie nieuwzględnieniem aplikacji rekrutacyjnej.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close