Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

organizacja zawodowa zrzeszająca księgowych i prowadząca niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego

ogłasza nabór na stanowisko:

Głównego księgowego

Główne zadania:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Oddziału
 • weryfikacja poprawności formalno-rachunkowej dokumentów księgowych
 • uzgadnianie sald kont oraz rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, RZiS, informacja dodatkowa) oraz sprawozdań do GUS
 • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z wymogami przepisów podatkowych
 • sporządzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych
 • organizacja i nadzór nad prowadzeniem inwentaryzacji
 • nadzorowanie wpływów finansowych pod kątem terminów płatności przez klientów
 • koordynacja i prowadzenie działań windykacyjnych
 • wykonywanie przelewów bankowych
 • naliczanie wynagrodzeń
 • prowadzenie teczek osobowych oraz dokumentacji płacowo-kadrowych
 • obsługa programu Płatnik
 • wystawianie faktur
 • prowadzenie ewidencji magazynowej materiałów, towarów i inwentarza małocennego

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku finanse i rachunkowość lub wykształcenie ekonomiczno-prawne oraz ukończone kursy dla samodzielnych księgowych lub głównych księgowych
 • doświadczenie zawodowe w księgowości minimum 5 lat (mile widziane na stanowisku głównego księgowego lub samodzielnego księgowego);
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz zaangażowanie w rozwój zawodowy

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • umowę o pracę
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • ze względu na profil działalności praca odbywa się również w godzinach popołudniowych i w weekendy

Zainteresowane osoby prosimy  o przesyłanie CV na adres mailowy: m.malowinska@bydgoszcz.skwp.pl, lub na adres: 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 24.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Nabór zgłoszeń trwa do 20 maja 2022 r.

 

W przesyłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 19.09.2019 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)".

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział), ul. Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz.
 2. W Oddziale powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym ADO zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a konsekwencją ich niepodania skutkować będzie nieuwzględnieniem aplikacji rekrutacyjnej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close