Tarcza antykryzysowa daje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wyjaśniamy krok po kroku jak wypełnić wniosek o przyznanie wsparcia.

Zacznijmy jednak od przypomnienia co zakłada wsparcie?

W świetle ustawy (pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym (w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa) pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma teraz dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Z kolei przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie do 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie GUS, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 2 452,27 zł(w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możemy wypełnić bez wychodzenia z domu, korzystając z platformy praca.gov.pl. Cały proces jest intuicyjny. Wyjaśniamy jak krok po kroku wypełnić wniosek

Krok 1 – Skompletuj dokumenty

Zacznij od skompletowania dokumentów, które należy dołączyć do wniosku. Potrzebne będą:  kopia porozumienia z pracownikami, wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń oraz kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy). Załączniki do wniosku przygotuj w postaci elektronicznej, zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB:

Krok 2 – Wybór właściwego urzędu pracy

Wniosek składamy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy Korzystając z platformy wystarczy tylko wybrać właściwy urząd z rozwijanej listy.

Krok 3 – Uzupełnij dane przedsiębiorstwa

W trzecim kroku należy uzupełnić dane przedsiębiorstwa m.in. nazwę, NIP i REGON, adres siedziby i dane kontaktowe. Jeśli miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest inne niż adres siedziby firmy, to też  musimy to zaznaczyć w odpowiednim polu. Wskazujemy też kto reprezentuje przedsiębiorcę. Musimy wskazać dane tej osoby (imię i nazwisko) oraz rodzaj i numer dokumentu tożsamości.

Krok 4 – Właściwa treść wniosku

Po uzupełnieniu podstawowych danych możemy przejść do właściwej treści wniosku, w której wnosimy o przyznanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) środków na wypłatę świadczeń.

W tym miejscu musimy wskazać datę, od kiedy wnioskujemy o pomoc (nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy) i z jakiego tytułu (postoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy). Wskazujemy również dla ilu pracowników wnioskujemy o wsparcie, za ile miesięcy, z jakim przeznaczeniem (dofinansowanie do wynagrodzenia, pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia) i w jakiej kwocie.

Podajemy również numer rachunku, którym posługujemy się w naszej działalności gospodarczej.

Krok 5 – Oświadczenia

Możemy przejść do kolejnego kroku, w którym składamy oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorcy, wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r., nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy, skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w specustawie, odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do wniosku

Krok 6 – Załączniki

Dołączamy załączniki do wniosku. Pamiętaj, załączniki do wniosku przygotuj w wersji elektronicznej, zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB:

Krok 7 – Podpis

Podpisujemy wniosek. Złożenie wniosku do wybranego urzędu wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Ważne!

Wraz z wnioskiem przekaż umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf). Wzór umowy można pobrać ze strony praca.gov.pl

Co dalej?

Na podstawie umowy zawartej z pracodawca, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy przekazuje pracodawcy miesięcznie transze na wypłatę świadczeń. Pracodawca niezwłocznie po otrzymaniu środków wypłaca pracownikom otrzymane świadczenia, odprowadza należne składki na ZUS oraz podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close