Zapraszamy do udziału w szkoleniu BILANS 2023

Szkolenie Bilans skierowane jest do pracowników finansowo-księgowych jednostek gospodarczych oraz do kadry kierowniczej, którzy uczestniczą w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.

Tematyka szkolenia AKCJA BILANS 2023 obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego, w szczególności dotyczące: prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz kwestii podatkowych.

Tematyka szkoleń obejmuje trzy moduły szkoleniowe, w tym jeden z rachunkowości i dwa z podatków.

 • Zamknięcie roku i sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
 • Podatki dochodowe 2023 – przygotowanie do zamknięcia roku i zmiany na 2024
 • Podatek VAT 2023

Termin i miejsce:

 • Zajęcia odbywają się od 9:00 do 15:00
 • Forma: Online i stacjonarna

Koszt pakietu trzydniowego wynosi:

 • 1.080 zł dla członków, osób z Bydgoską Kartą Rodzinną3+ i Kartą Dużej Rodziny
  (wymagane jest opłacenie składki rocznej łącznie z 2023 rokiem
 • 1.200 zł dla pozostałych osób

Koszt JEDNEGO MODUŁU (1 dzień szkolenia) wynosi:

 • 380 zł dla członków, osób z Bydgoską Kartą Rodzinną3+ i Kartą Dużej Rodziny
  (wymagane jest opłacenie składki rocznej łącznie z 2023 rokiem)
 • 420 zł dla pozostałych osób

Dodatkowo, zachęcamy wszystkich uczestników Bilansu 2023 do zakupu książki "Zamknięcie roku 2023" wyd. RACHUNKOWOŚĆ, dostępnej za 195 zł. Zamówienie publikacji proszę zgłaszać w polu DODATKOWE INFORMACJE na formularzu zgłoszenia.

 

TERMINY

grupa I BYDGOSZCZ STACJONARNIE 04.12.2023podatek CIT i PIT 13.12.2023Rachunkowość 14.12.2023podatek VAT ZAPISZ SIĘ
grupa II ONLINE 06.12.2023

Rachunkowość

11.12.2023

podatek CIT i PIT

15.12.2023

podatek VAT

ZAPISZ SIĘ
ONLINE ONLINE 04.01.2024

Rachunkowość

09.01.2024

podatek CIT i PIT

12.01.2024

podatek VAT

ZAPISZ SIĘ

 

PROGRAM

RACHUNKOWOŚĆ

MODUŁ I: Zamknięcie roku i sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych

 1. Zmiany w roku 2023 oraz od 2024 – zmiany ustawowe, nowe krajowe standardy rachunkowości oraz Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości, nowe sprawozdania
 2. Zmiany w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych – elektronizacja sprawozdań, ksiąg rachunkowych i dowodów źródłowych (JPK, faktury elektroniczne (KSeF) i inne dowody elektroniczne).
 3. Inwentaryzacja – zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz stanowiska w sprawie rozrachunków
 4. Wycena bilansowa aktywów i pasywów
  • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,
  • zapasy
  • aktywa finansowe i zobowiązania finansowe
  • rozrachunki
  • rozliczenia międzyokresowe
  • rezerwy
 5. Przychody i koszty, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym oraz podatek dochodowy (bieżący i odroczony) w sprawozdaniu finansowym
  • moment ujęcia przychodów  ze szczególnym uwzględnieniem KSR nr 15
  • analiza treści ekonomicznej umów, analiza ryzyka, umowy wieloelementowe, umowy zawarte na szczególnych warunkach, dotacje
  • przychody i koszty na przełomie roku
 6. Zdarzenia po dacie bilansu i kontynuacja działania, ze szczególnym uwzględnieniem Rekomendacji KSR i KSR 14
 7. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
  • forma, porównywalność danych
  • kompletność danych w informacji dodatkowej
 8. Sprawozdanie z działalności
 9. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki
 10. Zasady badania, zatwierdzania i udostępniania sprawozdań.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

WYKŁADOWCA

prof. dr hab. Jolanta Chluska - biegły rewident, kierownik Katedry Finansów, Bankowości i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Wykładowca w  Oddziałach  Okręgowych SKwP z zakresu rachunkowości i na obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów. Autorka podręczników i publikacji z zakresu rachunkowości.

MODUŁ I: Zamknięcie roku i sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych

 1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe
 2. Zmiany w ustawie o rachunkowości
 3. Prawa do uproszczeń a zasada rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym
 4. Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i stanowiskach Komitetu Standardów
 5. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 6. Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów
 7. Inwentaryzacja - mechanizm samokontroli w rachunkowości
 8. Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych - zapisy w polityce rachunkowości
 9. Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących nieprawidłowości
 10. Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów
 11. Przychody i koszty – wpływ zdarzeń po dniu bilansowym na kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji
 12. Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
 13. Rachunek przepływów pieniężnych - metodologia sporządzania, informacje o pozycjach korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.
 14. Zestawienie zmian w kapitale - zakres i szczegółowość pozycji
 15. Sprawozdanie z działalności
 16. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki osób podpisujących sprawozdanie finansowe, organu nadzorującego i organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
 17. Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania
 18. Obowiązki osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, kierownika jednostki, organu nadzorującego i organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
 19. Zatwierdzanie, składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy ustawowe
 20. Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2023:
 21. Przychody – zasady ujmowania i prezentacji zgodnie z KSR 15
 22. Ocena zagrożenia kontynuacji z perspektywy zdarzań po dacie bilansu
 23. Prezentacja kosztów i przychodów działalności przewidzianej do zaprzestania (art. 47 ust 3 UoR – Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości)
 24. Szacunki księgowe i ich ujawnienia w warunkach rosnącej inflacji (Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości )
 25. Szczególne problemy rachunkowości podmiotów gospodarczych w procesach przekształceń i restrukturyzacji oraz przy zastosowaniu CIT Estońskiego
 26. Wizja przyszłości
 27. Zmiany w kontekście dyrektywy CSRD (sprawozdania zrównoważonego rozwoju)
 28. Zmiany w kontekście dyrektywy z dnia 17 października 2023 r odnoszącej się do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup (zmiana dyrektywy 2013/34/UE)

WYKŁADOWCA

dr Teresa Cebrowska - biegły rewident, dyplomowany księgowy SKwP. A.  Wykładowca na studiach podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i  Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na  szkoleniach dla księgowych i biegłych rewidentów organizowanych przez SKwP i PIBR. Wieloletni członek Komitetu Standardów Rachunkowości i członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

PODATKI

MODUŁ II: Podatki dochodowe 2023 – przygotowanie do zamknięcia roku i zmiany na 2024

 1. Podział przychodów na zyski kapitałowe i przychody z innych źródeł, ujęcie w CIT-8.
 2. Ustalenie prawa do stawki 9% CIT za 2023 r.
 3. Moment rozpoznania przychodu podatkowego w CIT i PIT.
 4. Koszty podatkowe CI i PIT na przełomie roku, korekty przychodów i kosztów.
 5. Przeterminowane należności w zamykanym roku podatkowym i praktyczne zastosowanie ulgi na złe długi.
 6. Praktyczne rozliczenie roczne ulg w CIT i PIT pozwalających na odliczenie od podstawy opodatkowania różnych kosztów firmowych (ulga na marketing, na robotyzację, na wprowadzenie produktu na rynek, na kształcenie pracowników, na sport, na ekspansję i inne)
 7. Identyfikacja usług zakupionych od podmiotów zagranicznych i obowiązki płatnika związane z rozliczeniem podatku u źródła (CIT-10Z, PIT-8AR, informacje IFT, wypłaty przekraczające 2 mln zł)
 8. NKUP-y podatkowe – wybrane zagadnienia, w tym praktyczne omówienie kosztów w jednoosobowych działalnościach gospodarczych
 9. Podatek od przychodów z budynków - jego rozliczenie w zeznaniu rocznym; tryb zwrotu podatku.
 10. Opodatkowanie przerzuconych dochodów - zasady ustalenia podatku; wyłączenia z obowiązku stosowania przepisów o przerzuconych dochodach.
 11. Przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy – w formie warsztatu
 12. Obowiązki związane z zakończeniem roku podatkowego w jednoosobowych działalnościach gospodarczych – KPiR, ryczałt ewidencjonowany – praktyczne warsztaty
 13. Kierunek zmian w podatku CIT i PIT w 2024r. (w tym podatek minimalny)

WYKŁADOWCA

Arkadiusz Gaczyński - doradca podatkowy, partner zarządzający KrafTax Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-podatkowych związanych z przekształceniami podmiotów gospodarczych oraz tematyce cen transferowych. Prowadzi szkolenia w zakresie podatków dochodowych.

PODATKI

MODUŁ III: Podatek VAT 2023

 1. Grupa VAT
 2. Zmiany w przepisach VAT wprowadzone ustawą tzw. SLIM VAT 3.0:
 • kursy stosowane do przeliczania transakcji wyrażonych w walucie obcej,
 • korekta roczna VAT po zmianie przepisów,
 • nowa definicja „małego podatnika”,
 1. Korygowanie przychodów i kosztów w rozliczeniach VAT
 2. Ulga na złe długi w VAT
 3. Nieodpłatne przekazania
 4. Zmiany w fakturowaniu zaliczek
 5. Rozliczanie zakupów zagranicznych – WNT oraz import usług
 6. Zmiany w rozliczeniu WDT
 7. Krajowy System e-Faktur. Jak przygotować systemy finansowo-księgowe i firmę  do nadchodzących zmian – praktyczne zagadnienia.

 WYKŁADOWCA

Anna Michalak - doradca podatkowy, specjalista z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT oraz podatków dochodowych, wspomaga klientów przy restrukturyzacjach oraz reprezentuje ich przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.  Posiada doświadczenie zawodowe w wielu międzynarodowych firmach doradczych oraz w polskich i niemieckich grupach kapitałowych. Prowadzi także audyty podatkowe oraz przeprowadza szkolenia branżowe.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close