Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
440,- zł od osoby
400,- zł cena ze zniżką
Terminy

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 20 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 15.30
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Daniel Pałyga - były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, który przeprowadzi szkolenia od 2012 roku w tym dla wykłady dla uczelni wyższych. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

CEL

Wskazanie najnowszych zmian w temacie czasu pracy kierowców z uwzględnieniem zmian w pakiecie mobilności oraz zmian w ustawach dotyczące planowania i rejestrowania czasu pracy, delegacji, dyżurów oraz innych zmian jakie zostały wprowadzone w 2022 r. Ponadto omawiane są także zagadnienia dotyczące kompleksowego omówienia zatrudniania, kontrolowania i rozliczania kierowców w czasie wykonywania jazd i przewozów osób i/lub rzeczy zgodnie w wymogami RP i UE. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

PROGRAM

Karta kwalifikacji kierowcy

 • wnioskowanie
 • wymogi formalne

Zmiany w zatrudnianiu kierowców

 • likwidacja delegacji
 • zmiany w indywidualnych rozkładach czasu pracy kierowców
 • nowe regulacje dotyczące dyżurów kierowców
 • obowiązek prowadzenia harmonogramów dla kierowców wykonujących przewóz rzeczy
 • doprecyzowanie sposobów prowadzenia ewidencji czasu pracy dla kierowców
 • wprowadzenie obowiązku corocznych oświadczeń dotyczących zatrudnianych kierowców
 • licencje na przewozy od 2,5t dmc do 3,5t dmc
 • zmiany w wysokości kar za nieprawidłowości

Pakiet Mobilności od 02.02.2022 r.

 • kabotaż
 • obowiązek powrotu do kraju
 • zakaz odpoczynku w kabinie
 • konsekwencje finansowe dla firm transportowych w związku z pakietem mobilności

Czas pracy kierowców

 • metody planowania czasu pracy kierowcom
 • zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy dla kierowców
 • ograniczenia pracy w nadgodzinach i w nocy dla kierowców
 • kierowcy małych samochodów osobowych (tzw. szoferzy)

Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki

 • ograniczenia czasu prowadzenia pojazdów w różnych rodzajach przewozów
 • relacje między przerwami w jeździe i przerwami w czasie pracy
 • odstąpienia od przepisów i zasady ich dokumentowania
 • dobór rodzaju odpoczynku w zależności od rodzaju transportu
 • najkorzystniejsze sposoby organizacji przewozów w załogach

Dokumentowanie czasu pracy kierowców

 • rozkład czasu pracy dla kierowcy przewożącego rzeczy, przewożącego osoby
 • rozliczanie składników wynagrodzeń kierowców po zmianach ze stycznia 2022 roku
 • zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu zgodne z wymogami UE
 • karty drogowe i ich znaczenie w praktyce
 • oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu

Czas pracy

 • nowa dyrektywa dot. transportu i jej wpływ na planowanie operacji transportowych w UE
 • pojęcie czasu pracy kierowców
 • systemy i rozkłady czasów pracy kierowców,
 • ewidencja czasu pracy w kontekście rozliczania czasu pracy

Podróż służbowa

 • rozliczanie podróży służbowych w Polsce
 • rozliczanie delegacji zagranicznych do wprowadzonych zmian
 • metody naliczania i rozliczania delegacji

Kontrola czasu pracy przez ITD i PIP

 • zasady i różnice pomiędzy kontrolą czasu pracy kierowców dokonywaną przez ITD oraz PIP
 • pojęcie kierowcy dla PIP i dla ITD.
 • najczęstszy zakres kontroli ITD oraz PIP
 • sankcje grożące za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców
 • strategia kontrolna w zakresie czasu pracy kierowców – zasady współpracy PIP i ITD.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 400 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 400 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 400 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 440 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close