Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł cena ze zniżką

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

  • 09 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
  • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Aldona Wiejak-Głuszko - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

PROGRAM

I. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna:
1. Zasady prowadzenia rekrutacji : ogłoszenie rekrutacyjne, zakaz dyskryminacji, pytania podczas rekrutacji oraz konsekwencje podania nieprawdziwych informacji w procesie rekrutacji.
2. Czynności poprzedzające podpisanie umowy o pracę:
-Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy,
-Skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie,
- Dokumenty dobrowolnie przedstawione przez kandydata.

II. Zawieranie umowy o pracę:

1. Określenie treści umowy o pracę - zmiany w Kodeksie pracy.
2. Rodzaje umów o pracę oraz zasady ich zawierania z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy oraz omówienie problematyki zawierania umów na okres próbny i czas określony.
3. Możliwości zmiany treści umowy o pracę – omówienie procedury.
4. Dokumenty niezbędne do zatrudnienia pracownika – obowiązek pracodawcy prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

III. Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu pracownika:

1. Informacja o warunkach zatrudnienia.
2. Potwierdzenie o zapoznaniu się przez pracownika z regulacjami prawa pracy.
3. Przetwarzanie danych osobowych.
4. Dodatkowe umowy: umowa o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej.

IV. Rozwiązywanie stosunku pracy:
1. Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu jej trwania:
-tryb i podstawa prawa,
-prawidłowe wypełnianie świadectwa pracy.
2. Wypowiedzenie umowy o pracę– treść i forma wypowiedzenia, konstrukcja przyczyn wypowiedzenia.
3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia– procedura.
4. Zasady doręczania pism z zakresu prawa pracy: postać papierowa i elektroniczna.

V. Nieprawidłowości w ocenie Sądu Najwyższego przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę.
Zakaz wypowiadania umów o pracę ze względu na przepisy ochronne.
Nowe rozwiązania w Kodeksie postępowania cywilnego.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

  • 300 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
  • 300 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
  • 300 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
  • 330 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close