Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł cena ze zniżką
Terminy

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 16 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 15.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Iwona Wołkiewicz  - absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach Coca – Cola HBC, PTK Centertel (Orange), GTS Poland (Grupa T-Mobile), MDDP Outsourcing Kadr i Płac (usługi świadczone m.in. dla firm: Alior Bank, Krono, AccorHotels, Merck). Od 12 lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy. Wieloletni współpracownik  Uczelni Techniczno -Handlowej im. H. Chodkowskiej. Od sześciu lat związana z Infor, gdzie prowadzi szkolenia online (Inforakademia), stacjonarne, jak również jest prelegentem na licznych Konferencjach organizowanych pod patronatem Gazety Prawnej.

CEL

Zapoznanie z przepisami dotyczącymi planowania i rozliczania czasu pracy. Przygotowanie dokumentów do planowania i rozliczania czasu pracy niezbędnych do naliczenia wynagrodzenia pracownika

PROGRAM

Czas pracy – zasady planowania i rozliczania

 • Podstawowe pojęcia - normy czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracowniczy, wymiar czasu pracy, obowiązkowe przerwy w pracy – stanowiska resortu pracy i PIP
 • Co to znaczy przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy i jego znaczenie przy budowaniu harmonogramów czasu pracy
 • Najczęściej wykorzystywane systemy czasu pracy – korzyści płynące z zastosowania właściwego systemu czasu pracy u pracodawcy
 • Maksymalna długość okresu rozliczeniowego przy pracy zmianowej w podstawowym systemie czasu pracy, równoważnym systemie czasu pracy oraz pracy w ruchu ciągłym – jego wpływ na planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników
 • Różnica między: pracą zmianową w podstawowym systemie czasu pracy, pracą w ruchu ciągłym, równoważnym systemem czasu pracy
 • Zasady tworzenia harmonogramu w podstawowym zmianowym systemie czasu pracy, równoważnym systemie czasu pracy, – stanowiska resortu pracy, PIP i SN
 • Rozliczanie ewidencji czasu pracy, rozliczanie godzin nadliczbowych dodatkiem do wynagrodzenia/ czasem wolnym/ dniem wolnym – stanowiska PIP, resortu pracy i SN
  • systemie podstawowym systemie czasu pracy
  • w równoważnym systemie czasu pracy
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy przy różnych systemach czasu pracy – w jaki sposób rozliczamy godziny ponadwymiarowe, w jaki sposób godziny nadliczbowe – stanowiska SN oraz TSUE
 • Praca w niedzielę i święto oraz sposób jej rekompensowania
 • Czas pracy kadry kierowniczej
 • Czas pracy w podróży służbowej – przykłady rozliczania czasu pracy
 • Czas pracy pracowników mobilnych
 • Składowe ewidencji czasu pracy oraz częstotliwość jej prowadzenia – zgodnie z rozporządzeniem o dokumentacji pracowniczej oraz stanowiskami resoru pracy
 • Sankcje za nieprzestrzeganie zasad właściwego planowania i rozliczania czasu pracy

Czas pracy - część warsztatowa – praca na przykładach

 • Obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2024 roku, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i po uwzględnieniu nieobecności pracownika w pracy
 • Przygotowanie harmonogramu dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, czteromiesięcznego okresu rozliczeniowego
 • Sporządzanie prawidłowych harmonogramów czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy przy pracy zmianowej oraz pracy w niepełnym etacie z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel.
 • Rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy w pracy zmianowej, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy
 • rozliczanie czasu pracy przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pomniejszonego o wymiar nieobecności usprawiedliwionej
 • rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej
 • Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy przy pracy zmianowej, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w harmonogramie

OPŁATA

 • 350 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 350 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 350 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 370 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close