Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
440,- zł od osoby
400,- zł cena ze zniżką

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 13 marca 2024 r. od godz. 09.00 do 15.30
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

PROGRAM

 1. Regulacje kodeksowe.
 2. Rozliczenie wynagrodzenia zleceniobiorcy:
  -źródło przychodu i moment powstania.
 3. Pobór zaliczki na podatek:
  -zaliczka na podatek od umowy zlecenia,
  -niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy na wniosek zleceniobiorcy.
 4. Składka zdrowotna w razie niepobierania zaliczki na podatek dochodowy.
 5. Umowa zlecenia opodatkowana zryczałtowanym podatkiem.
 6. Oskładkowanie umów:
  -składki ZUS,
  -dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe,
  -składki na Fundusz pracy i Fundusz Solidarnościowy.
 7. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek:
  -składka zdrowotna  w razie niepobierania zaliczki na podatek.
 8. Wyłączenia składkowe dotyczące zleceniobiorców.
 9. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń.
 10. Kilka umów zleceń.
 11. Umowa zlecenia wykonywana przez pracownika innego podmiotu.
 12. Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz.
 13. Umowy zlecenia wykonywane w okresie urlopu związanego z rodzicielstwem:
  -tytuł do ubezpieczeń w ZUS w razie wykonywania umowy zlecenia w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem.
 14. Zawarcie umowy zlecenia z własnym pracownikiem w ramach prowadzonej działalności.
 15. Umowa zlecenia i umowa o dzieło wykonywana w ramach prowadzonej działalności - umowa zlecenia i umowa o dzieło niewykonywana w ramach działalności:
  -umowa zlecenia i umowa o dzieło wykonywana w ramach działalności,
  -umowa zlecenia i umowa o dzieło wykonywana przez emeryta lub rencistę.
 16. ZUS zleceniobiorcy będącego studentem.
 17. Ubezpieczenie wypadkowe z umowy zlecenia.
 18. Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy
  -okres wyczekiwania,
  -wysokość zasiłku chorobowego,
  -podstawa zasiłku po wykonaniu zlecenia,
  -zasiłek opiekuńczy, a wynagrodzenie prowizyjne,
  -podstawa zasiłku, a przesunięcie terminu wypłat.
 19. Upominek otrzymany przez zleceniobiorcę.
 20. Umowa zlecenia z osobą na świadczeniu przedemerytalnym.
 21. Umowa o zakazie konkurencji.
 22. Kontrakt menadżerski:
  -opodatkowanie przychodów menedżera,
  -pobór zaliczek,
  -dodatkowe świadczenia menedżera,
  -tytuł do ubezpieczeń.
 23. Kontrakt menedżerski zawarty przez przedsiębiorcę:
  -kontrakt menedżerski w ramach prowadzonej działalności,
  -KUP menedżera.
 24. Rada Nadzorcza:
  -opodatkowanie członków Rady Nadzorczej,
  -Ubezpieczenia członka Rady Nadzorczej.
 25. Potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych.
 26. Umowy o dzieło:
  -regulacje kodeksowe,
  -wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałtowe,
  -odebranie dzieła.
 27. Umowa o dzieło a obowiązki ZUS.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 400 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 400 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 400 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 440 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close