Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
425,- zł od osoby
400,- zł cena ze zniżką

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 18 marca 2024 r. od godz. 09.00 do 15.30
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Dariusz Polakowski- absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

PROGRAM

 1. Weryfikacja danych kontrahenta przed dokonaniem sprzedaży lub zakupu
  („biała lista” – należyta staranność)

  1. weryfikacja dostawcy, odbiorcy,
  2. weryfikacja kontrahenta zagranicznego,
  3. należyta staranność – wytyczne MF
  4. płatności gotówkowe i przelewy -limity
  5. mechanizm podzielonej płatności (MPP)
  6. wartość transakcji a wartość faktury,
  7. odpowiedzialność solidarna,
 2. Faktura VAT – zasady fakturowania w 2024 roku
  1. zasady i terminy wystawiania faktur,
  2. elementy faktury,
  3. sytuacje w jakich dopuszcza się anulowanie faktury, korekta faktury do „zera”, faktura do paragonu,
  4. rodzaje faktur,
  5. procedura i dokumentacja potwierdzająca dokonanie korekty zmniejszającej podstawę opodatkowania (wyjątki),
  6. korekty zwiększające wartość sprzedaży,
  7. faktury potwierdzające otrzymanie zaliczki, faktury rozliczeniowe,
  8. faktury „pro-forma”,
  9. faktury wadliwe, nierzetelne,
  10. „refakturowanie” nakładów, dokumentacja, terminy, stawki VAT przy refakturowaniu
  11. różnica pomiędzy refakturowaniem a zwrotem kosztów
  12. konsekwencje karne i karno-skarbowe za wystawianie wadliwych lub nierzetelnych faktur,
 3. KSeF - faktura ustrukturyzowana (fakultet)
  1. system KSeF,
  2. zasady wystawiania faktur w KSeF,
  3. pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
  4. uprawnienia do pracy w KSeF,
  5. sporządzenie, wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej;
  6. wysyłka wsadowa i interaktywna,
  7. akceptacja odbiorcy e-faktur i faktur ustrukturyzowanych,
  8. faktury dla kontrahentów posiadających siedzibę za granicą,
  9. faktury konsumenckie,
  10. kursy walut a faktury ustrukturyzowane,
  11. postępowanie w przypadku awarii KSeF,
  12. oznaczanie numerem KSeF przelewów lub komunikatu przelewu przy płatności za fakturę ustrukturyzowaną,
 4. Kasy rejestrujące
  1. podmioty zobowiązane do rejestrowania sprzedaży przy pomocy kas,
  2. zasady ich wprowadzania,
  3. ulga z tytułu nabycia kasy fiskalnej,
  4. przeglądy techniczne oraz sankcje za ich brak,
  5. ewidencja korekt do sprzedaży kasowej.
 5. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości,
 6. warunki jakie należy spełnić aby móc skorzystać z ulgi na złe długi,
 7. sposób uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności,
 8. obowiązki nabywcy,
 9. sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania (warunki)
 10. pierwsze zasiedlenie – wyrok TSUE
 11. Darowizna towarów, nieodpłatne świadczenie usług
  1. towary niskiej wartości,
  2. zakup towarów na potrzeby sekretariatu (kawa, herbata, cukier, owoce..)
  3. nieodpłatne świadczenie usług,
  4. dokumentacja,
  5. Dyskusja i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 400 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 400 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 400 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 425 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close