Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł cena ze zniżką

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 18 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Aldona Wiejak-Głuszko - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

PROGRAM

1. Rodzaje zwolnień od pracy:

 • Zwolnienia udzielane w celu sprawowania funkcji publicznej lub pełnienia obowiązków publicznych poza zakładem pracy
 • Zwolnienia udzielane w celu sprawowania funkcji publicznej lub pełnienia obowiązków publicznych u pracodawcy (w zakładzie pracy)
 • Zwolnienia udzielane w celach szkoleniowych i dydaktycznych
 • zwolnienia udzielane w celu ochrony zdrowia pracownika oraz załatwienia ważnych spraw osobistych i rodzinnych

1.1. Zwolnienia z pracy związane z rozwiązaniem stosunku pracy:
1.2. Zwolnienie na poszukiwanie pracy
1.3.Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

2. Zwolnienia wskutek okoliczności dotyczących osoby pracownika

2.1.Zwolnienia ze względu na sytuację osobistą i rodzinną pracownika
2.2.Zwolnienia na skutek okoliczności dotyczących zdrowia pracownika.

3. Sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy – jakich dokumentów pracodawca może żądać od pracownika?

4. Dokumentacja urlopów wypoczynkowych.

 • Zasady nabywania prawa do urlopu, odwołanie z urlopu, zmiana terminu wykorzystania urlopu
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego forma składania wniosków. Zasady przechowywania dokumentacji związanej z urlopem wypoczynkowym.
 • Urlop na żądanie- zasady udzielania i dokumentowania.
 • Urlop osoby niepełnosprawnej.
 • Urlopy wynikające z przepisów szczególnych.

5. Urlop bezpłatny pracownika:

 • tryb udzielenia urlopu bezpłatnego, adnotacja na świadectwie pracy.

6. Pozostałe usprawiedliwione nieobecności w pracy.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 300 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 300 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 330 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close