Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy organizuje obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów, prowadzone według tematyki ustalonej przez KRBR na 2019 rok i uzyskanej zgody Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego zarówno dla biegłych rewidentów wykonujących jak i nie wykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym (od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.) wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

co najmniej 72 godziny szkolenia obligatoryjnego prowadzonego przez jednostkę uprawnioną
co najwyżej 48 godzin samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident jest zobowiązany do odbycia minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, która wynosi 24 godz. lekcyjne, w tym:

co najmniej 16 godz. szkolenia przeprowadzonego przez jednostkę uprawnioną,
co najwyżej 8 godzin samokształcenia.

Samokształcenie obejmuje wyłącznie:

 • uczestnictwo w konferencjach,
 • pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową,
 • uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych,
 • uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning),
 • uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych,
 • napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym,
 • udział w opracowaniu lub opracowanie wydanego programu multimedialnego,
 • prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach,
 • udział w pracach organów stanowiących standardy, komitetów, komisji lub grup roboczych powoływanych przez te podmioty lub przez organizacje zawodowe,
 • opracowanie recenzji materiałów merytorycznych przygotowywanych do publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym oraz materiałów szkoleniowych,
 • zdanie egzaminu zawodowego,
 • korzystanie z usług profesjonalnego doradztwa świadczonych w formie zajęć z trenerem osobistym,
  świadczenie usług profesjonalnego doradztwa w formie zajęć jako trener osobisty.

Biegli rewidenci mają obowiązek przeszkolenia się z obu bloków tematycznych
„Rachunkowość” i „Rewizja Finansowa” w dowolnych proporcjach.

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close